📷تصاویری از حمایت دانش آموزان، فرهنگیان و کادر درمانی شهرستان پیرانشهر از انتخابات

به گزارش کوردپیام، تصاویری از حمایت دانش آموزان، فرهنگیان و کادر درمانی شهرستان پیرانشهر از انتخابات

به گزارش کوردپیام، تصاویری از حمایت دانش آموزان، فرهنگیان و کادر درمانی شهرستان پیرانشهر از انتخابات