گزارش تصویری از ترک خوردی سقف و دیوار منازل پیرانشهر در اثر زلزله