واکنش هنرمند پیرانشهری به افزایش بی سابقه اجاره بها مسکن و مغازه ها!

به گزارش کوردپیام: واکنش هنرمند پیرانشهری به افزایش بی سابقه اجاره بها! “استاد جمال دانا” به افزایش افسارگسیخته #اجارەبها و هزینه هاى سنگین خانوار در پیرانشهر!!!

به گزارش کوردپیام:

واکنش هنرمند پیرانشهری به افزایش بی سابقه اجاره بها!
“استاد جمال دانا” به افزایش افسارگسیخته #اجارەبها و هزینه هاى سنگین خانوار در پیرانشهر!!!

جعفراخجسته، جعفر آخجسته، به داد مردم فقیر و اجاره نشین ها برسید