هنرنمایی زباله ها در خیابانهای پیرانشهر

افزایش حجم زباله ها در پیرانشهر و عدم جمع آوری نامناسب آن از سطح شهر باعث گسترش صحنه های زشت در سطح شهر شده است.         گزارش کرد پیام از وضعیت جمع آوری زباله ها از سطح شهر و محل انباشت زباله ها در بیرون از شهر، که بیانگر عدم دقت و […]

افزایش حجم زباله ها در پیرانشهر و عدم جمع آوری نامناسب آن از سطح شهر باعث گسترش صحنه های زشت در سطح شهر شده است.

 

 

 

 

گزارش کرد پیام از وضعیت جمع آوری زباله ها از سطح شهر و محل انباشت زباله ها در بیرون از شهر، که بیانگر عدم دقت و اهتمال شهرداری در دفع زباله ها می باشد!

 

جمع آوری زباله ها بصورت مدرن

  • ارسال :