روزنامه جوان: مصوبه مجلس مبنی بر کاهش خدمت سربازی با هدف انتخاباتی است

روزنامه جوان نوشت: انتظار می‌رود نمایندگان پیش از آلوده شدن به مقاصد سیاسی و انتخاباتی و متهم شدن به تصمیمات غیر کارشناسی، رأی خود را پس بگیرند و اجازه بدهند، قانونگذاری در اموری که به امنیت ملی ارتباط پیدا می‌کند، فارغ از هیاهو‌های سیاسی در فضایی منطقی و کارشناسانه دنبال شود.  این روزها نباید ادعاهای نمایندگان […]

روزنامه جوان نوشت: انتظار می‌رود نمایندگان پیش از آلوده شدن به مقاصد سیاسی و انتخاباتی و متهم شدن به تصمیمات غیر کارشناسی، رأی خود را پس بگیرند و اجازه بدهند، قانونگذاری در اموری که به امنیت ملی ارتباط پیدا می‌کند، فارغ از هیاهو‌های سیاسی در فضایی منطقی و کارشناسانه دنبال شود.

 این روزها نباید ادعاهای نمایندگان را زیاد جدی گرفت چون بیشتر آنها به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مطرح می شوند!