خونین نامه حاجی قلیزاده

ملت غیور و سر افراز در هر موقع میدان سیاسی را برای دشمنان داخلی تنگ سازید. که در کمین دین مبین شما به سنگر رفته اند و قلب مسلمین را نشانه گرفته اند.                  

ملت غیور و سر افراز در هر موقع میدان سیاسی را برای دشمنان داخلی تنگ سازید. که در کمین دین مبین شما به سنگر رفته اند و قلب مسلمین را نشانه گرفته اند.