توسعە زیرساخت‌های شهری مستلزم کارشناسی‌های مجرب و متخصص است نە سلیقەی مجموعەی شهرداری

به گزارش کوردپیام: صدای_مردم توسعە زیرساخت‌های شهری مستلزم کارشناسی‌های مجرب و متخصص است نە سلیقەی مجموعەی شهرداری با سلام بنده به عنوان یک جوان پیرانشهری از عملکرد شهرداری گلایه داشتم واقعا من ماندم از کدام طرح ناکارآمد مجموعە شهرداری انتقاد کنم که بە نام توسعە زیرساخت شهری هر روز یک دست گل بە آب میدن […]

به گزارش کوردپیام:

صدای_مردم

توسعە زیرساخت‌های شهری مستلزم کارشناسی‌های مجرب و متخصص است نە سلیقەی مجموعەی شهرداری

با سلام
بنده به عنوان یک جوان پیرانشهری از عملکرد شهرداری گلایه داشتم

واقعا من ماندم از کدام طرح ناکارآمد مجموعە شهرداری انتقاد کنم که بە نام توسعە زیرساخت شهری هر روز یک دست گل بە آب میدن کە صرف‌نظر از مشقت و زحمت برای همشهریان، بیشتر ضرر دارن تا منفعت

آقای شهردار حضرت عالی بهتر است مطالعات خود را پیرامون مبانی توسعە شهری بیشتر کنید. پیرانشهر یکی از شهرهای با ضریب رشد جمعیتی بالا و بە لحاظ اقلیمی از مناطق پر بارش است.

مجموعەی شهرداری در فصول بارشی هموارە با #ضعف_مدیریت_بحران روبەرو بودە و هست.

راستی، از کدام توسعە صحبت می‌کنید؟

از طرح افزایش بار ترافیکی سطح شهر؟ یا از وضعیت تٲسف‌بار کمربندی امام جمعە؟ یا شاید هم از محلات مام خلیل، خیام و … کە انگار این محلات را جزو برنامەهای عمرانی خود نمی‌دونید.

بندە بە شدت از عملکرد مجموعە شهرداری و اعضای شورا گلەمندم. ای کاهش کار را بە کاردان می‌دادن. کم نیستن جوانان مستعد و لایقی کە نقطە نظر و نگاهشون بە عمران و آبادانی شهر هموارە روشن بوده ولی حیف…

تا کی پیرانشهر فاقد یک زیرگذر یا روگذر باشە؟ در حالیکە راە حل معضل ترافیک شهری، احداث زیرگذر، روگذر و کنارگذر در محل‌های مستعد است، چیزی کە ظاهرا در خیال متولیان شهری نمی‌گنجد

بە همین مقدار کفایت می‌کنم حال اینکە هر گوشە و کنار این شهر مشکلات، معایب و کاستی‌های خاص خود را دارد. در پایان از شهردار و اعضای شورا انتظار پاسخ بە دلیل معضلات کنونی را از طریق رسانە را داریم

خیام