تصاویر: آیا این کار تفریح است؟

تفریح این روزهای جوانان موتور سواری با حرکات خطرناک بدون در نظر گرفتن جوانب ایمنی شده است.            

تفریح این روزهای جوانان موتور سواری با حرکات خطرناک بدون در نظر گرفتن جوانب ایمنی شده است.