تسلط دائمی و ۲۴ساعته سپاه بر خلیج فارس/ توان دفاعی، خط قرمز ماست