تازە داماد پیرانشهری در جادە مرند دراثر سانحە رانندگی جان بە جان آفرین تسلیم کرد

به گزارش کوردپیام،  متاسفانە دیروز یکم مرداد ماه ۱۴۰۲ آقای حاصل دادآفرین اصالتا نقدەای ساکن پیرانشهر بە دلیل سانحە رانندگی در جادە مرند جان خود را از دست داد گذشت یک ماە از ازدواج مرحوم حاصل دادآفرین غم‌انگیز بودن این حادثە تلخ را دوچندان کردە است

به گزارش کوردپیام،  متاسفانە دیروز یکم مرداد ماه ۱۴۰۲ آقای حاصل دادآفرین اصالتا نقدەای ساکن پیرانشهر بە دلیل سانحە رانندگی در جادە مرند جان خود را از دست داد

گذشت یک ماە از ازدواج مرحوم حاصل دادآفرین غم‌انگیز بودن این حادثە تلخ را دوچندان کردە است