در اجرای قانون رفع تداخلات صورت گرفت،

بازگشت ۸۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی سطح شهرستان اشنویه به زراعین

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه از رفع تداخل ۸۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی سطح این شهرستان به زراعین خبرداد.

به گزارش کوردپیام، مصطفی چترآذر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه خبرداد: در اجرای ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر و در اجرای رفع تداخل قوانین و مقررات موازی فی مابین ادارت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی ۸۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی رفع تداخل گردید.
وی افزود: با توجه به اختلاف فی مابین زراعین و ادارات منابع طبیعی، درطی تشکیل کمیسیون رفع تداخلات در شهرستان اشنویه ۸۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به استناد عکس ها و تصاویر ماهواره ای دهه ۴۰ و ۵۰ که قبلا در نقشه های اداره منابع طبیعی جزو اراضی ملی بوده رفع تداخل و به زراعین بازگردانده شد.
چترآذر در ادامه اظهار کرد: اجرای این قانون و رفع تداخل صورت گرفته باعث گردید بخش اعظمی از دعاوی حقوقی و هزینه تحمیلی به مردم و دولت جهت اثبات مالکیت رفع و زراعین بدون دغدغه می‌توانند نسبت به اخذ سند مالکیت برای اراضی کشاورزی خود اقدام نمایند. با اجرای این قانون اراضی ملی نیز بصورت کامل از اراضی کشاورزی مستثنی گردید و تخریبات و تصرفات مراتع توسط افراد سود جو نیز پیگیری قانونی خواهد شد.

 

خبرنگار: ابراهیم مولودی