کودک کیست؟ چە کسی بە عنوان کودک شناختە می شود؟

به گزارش کوردپیام، ابتدا باید گفت به تناسب موقعیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیای تعریف کودک‌ از کشوری به‌ کشور دیگر متفاوت است بیشتر کوانسیون ها و الحاقی های بین المللی می گویند فردی کودک‌ است “دختر ، پسر” که سن او کمتر از ۱۸‌ سال باشد مگر به موجب قانون اعمال #داخلی در مورد […]

به گزارش کوردپیام، ابتدا باید گفت به تناسب موقعیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیای تعریف کودک‌ از کشوری به‌ کشور دیگر متفاوت است

بیشتر کوانسیون ها و الحاقی های بین المللی می گویند فردی کودک‌ است “دختر ، پسر” که سن او کمتر از ۱۸‌ سال باشد مگر به موجب قانون اعمال #داخلی در مورد کودکان

امروزه این واقعیت کتمان‌ ناپذیر است که‌ کودکان به خاطر شرایط جسمی و روحیشان به عنوان قشر آسیب پذیر در نزاع های خانوادگی همواره قربانی اصلی این‌ پدیده شوم‌ اجتماعی “کشتن دختران” می شوند. کودکان چه رنج ها و مصیبتهای نمی بینند اما به دلیل ناتوانی و مظلوم قرار گرفتن همواره یک طرف آسیب های اجتماعی در جهان سوم هستند

تاکنون در عرصه جهانی در چهار چوب سازمان ملل متحد و خارج از آن، کنوانسیونهای حقوق کودک اقدامات زیادی برای حمایت از کودکان انجام گرفته است. اما متاسفانه کودکان علی الخصوص دختران نوجوان در مناطق کمتر توسعه یافته قربانی افراطی گری های خانوادگی، فرهنگی و مذهبی می شوند که لازم است در متن قانون تجدید نظر انجام گیرد و قوانین‌ بازدارنده برای کودک کشی بە دلایل نا معلومی کە هیچ وجاهت قانونی ندارند اعمال شود

✍نگارند: ئاڵا