“صفر تفاخر” به اتفاق آراء رئیس شورای شهرستان پیرانشهر شد

"صفر تفاخر"، جوانترین عضو شورای شهر پیرانشهر، به اتفاق آراء رئیس شورای شهرستان شد.

سر تیتر اخبار

“صفر تفاخر” به اتفاق آراء رئیس شورای ش...

عذر از قباحت، بدتر | مقالی از دکتر کمال روحانی...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها