پایه های لرزان فرهنگسرای ناتمام پیرانشهر کی محکم می شود؟

ماجرای اتمام فرهنگسرای ناتمام پیرانشهر بعنوان یکی از مطالبات سالهای اخیر مردم پیرانشهر بویژه اصحاب فرهنگ و هنر همواره مطرح بوده است، اما متأسفانه علی رغم نیاز شدید این شهرستان به چنین فضایی این آرزو همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد.

سر تیتر اخبار

پایه های لرزان فرهنگسرای ناتمام پیرانشهر کی محکم م...

کلنگی آشنا همچنان تارهای محور پیرانشهر به نقده را ...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها