آقای عثمانی لطفا به تاریخ انقضای خودتان نگاهی دوباره بیندازید

یک فعال اجتماعی پیرانشهری در واکنش به سخنان اخیر قسیم عثمانی از وی خواست تا نگاهی دوباره به تاریخ انقاضی خود بیندازد.

سر تیتر اخبار

در واکنش به سخنان اخیر قسیم عثمانی در جلسه استیضاح وزیر کار:

آقای عثمانی لطفا به تاریخ انقضای خودتان نگاهی دوبا...

سعی می شود دانش آموزان شین آباد به خارج از کشور اع...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها